Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 - Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023


19.06.2022

Vážení rodiče,

27.6.2022 proběhne v prostorách ZŠ Kostelec nad Černými lesy zápis ukrajinských dětí k povinné školní docházce pro děti narozené od 1.9.2007 do 31.8.2016 a děti po loňském odkladu školní docházky. Zápis proběhne dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. 

Zápis bude probíhat ve třídách 3.A, 3.B a 3.D od 13 do 17 hodin. Zapisovat budou učitelé, kteří jsou schopni pomoci s vyplňováním formulářů. 

K zápisu se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického rezervačního systému  

http://zskncl.reservando.cz/#!/bookings/full/2070/2022-06-27 

na Vámi vybraný čas v období od 10.5.2022 do 26.6.2022. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí. K rezervaci si připravte jen telefonní číslo, mailovou adresu a jména. 

Při zápisu budete vyplňovat žádost o přijetí a zápisní list (formuláře dostanete a vyplníte ve škole, najdete je také na stránkách školy, můžete je k zápisu přinést vyplněné).  

Žádost je možné podat:

- osobním podáním 

- datovou zprávou (544mnn6)

- poštou (Základní škola, náměstí Smiřických 33, 281 63)

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

S ohledem na úroveň znalosti českého jazyka může být dítě zařazeno do o jeden rok nižšího ročníku. 

Potřebné dokumenty 

- rodný list dítěte (pokud máte) 

- pas nebo vízum rodiče; prarodiče; zletilého sourozence; osoby, která má žáka svěřeného do péče; obecného opatrovníka určeného soudem  

- doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat 

- pas nebo vízum dítěte 

- pojištění / registrace u zdravotní pojišťovny 

- potvrzení o ubytování, doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti 

- potvrzení o dlouhodobém pobytu (pokud máte) 

- poslední platné vysvědčení (pokud máte) 

 

Ve škole vám bude během zápisu uděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno přijetí dítěte.  

 

Budete-li žádat o odklad školní docházky pro dítě, budete vyplňovat zápisní list a žádost o odklad. 

K žádosti o odklad máte povinnost doložit 

  1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a 
  2. doporučení odborného lékaře (např. pediatr, klinický psycholog) 

 

Kritéria k přijetí ukrajinských dětí k povinné školní docházce na Základní škole Kostelec nad Černými lesy pro školní rok 2022/2023

Zápis se řídí školským zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 67/2022 Sb.

Počet přijímaných dětí se odvíjí od kapacity školy (920) a maximální kapacity jednotlivých ročníků (1. a 2. ročník 112 žáků, 3. – 9. ročník 120 žáků). Konkrétní maximální počet dětí, které budeme moci do jednotlivých ročníků přijmout, zveřejníme před zápisem.

Pokud nebude škola moci vyhovět všem žádostem o přijetí, bude postupovat podle těchto kritérií:

  • přijme děti s prokázaným místem dlouhodobého nebo trvalého pobytu alespoň jednoho zákonného zástupce ve spádové oblasti školy; nebude-li moci vyhovět všem žádostem, bude losovat do naplnění kapacity ročníků, maximálně však do naplnění kapacity školy (920 žáků)
  • přijme děti s prokázaným místem pobytu ve spádové oblasti školy; nebude-li moci vyhovět všem žádostem, bude losovat do naplnění kapacity ročníků, maximálně však do naplnění kapacity školy (920 žáků)

 

 

Дорогі батьки, 

27 червня 2022 року українські діти будуть зараховані на обов’язкове відвідування школи для дітей, які народилися з 1 вересня 2007 року по 31 серпня 2016 року, та дітей після минулорічної перенесення відвідин ДНЗ Костелець над Черними лесами. Реєстрація відбуватиметься відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. 

Зарахування відбуватиметься у класах 3.A, 3.B та 3.D з 13.00 до 17.00. Будуть викладачі, які зможуть допомогти із заповненням форм. 

Зареєструватися можна через електронну систему бронювання 

http://zskncl.reservando.cz/#!/bookings/full/2070/2022-06-27 

на обраний вами час у період з 10.05.2022 по 26.06.2022. Якщо ви не встигнете зареєструватися, вас розмістять у поточному порядку після прибуття до школи. Підготуйте лише номер телефону, адресу електронної пошти та ім’я та прізвище дитини. 

Ви заповнюєте заяву на вступ та форму для зарахування (форми ви отримаєте та заповнюєте в школі, ви також знайдете їх на сайті школи, можете принести їх заповнені для зарахування). 

Заявку можна подати:

- особистим поданням

- повідомленням даних (544mnn6)

- поштою (Základní škola, náměstí Smiřických 33, 281 63)

- електронною поштою з визнаним електронним підписом.

Що стосується рівня знання чеської мови, дитина може бути зарахована до одного року молодшого класу. 

Необхідні документи 

- свідоцтво про народження дитини (за наявності) 

- батьківський паспорт або віза; дідусь і бабуся; дорослий брат і сестра; особа, яка перебуває під опікою вихованця; генеральний опікун, який призначається судом 

- документ, що дає право представляти дитину 

- дитячий паспорт або віза 

- страхування/реєстрація в медичній страховій компанії 

- підтвердження проживання, довідка про місце проживання дитини для визначення захворюваності 

- підтвердження тривалого перебування (якщо воно у вас є) 

- останній дійсний сертифікат (якщо він є) 

У школі вам нададуть реєстраційний номер, під час якого буде опубліковано зарахувания вашої дитини. 

Якщо ви подаєте заяву про відстрочку відвідування школи для дитини, ви заповнюєте реєстраційну форму та заяву про перенесення. 

Ви повинні надати підтвердження запиту про відстрочення 

  1. рекомендація відповідної шкільної консультативної установи (PPP або SPC) a
  2. довідка від лікаря-спеціаліста (наприклад, педіатра, клінічного психолога)

 

Критерії допуску українських дітей до обов’язкового відвідування ДНЗ Костелець над Черніми лесами на 2022/2023 навчальний рік

Реєстрація регулюється Законом про освіту 561/2004 Coll. зі змінами та Законом № 67/2022 Зб.

Кількість дітей залежить від наповнюваності школи (920) та максимальної наповнюваності окремих років (1 і 2 курси 112 учнів, 3-9 курси 120 учнів). Ми опублікуємо конкретну максимальну кількість дітей, яких ми зможемо прийняти в індивідуальні класи до зарахування.

Якщо школа не в змозі задовольнити всі заяви про зарахування, вона відповідатиме таким критеріям:

1) приймає дітей з підтвердженим місцем тривалого або постійного проживання хоча б одного законного представника на території загальноосвітнього навчального закладу; якщо він не зможе задовольнити всі запити, він буде розігрувати до заповнення балів, але не більше, ніж до заповнення місткості школи (920 учнів)

2) приймає дітей з підтвердженим місцем проживання на території загальноосвітнього навчального закладу; якщо він не зможе задовольнити всі запити, він буде розігрувати до заповнення балів, але не більше, ніж до заповнення місткості школи (920 учнів)

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků