Otevření školy pro žáky 1. stupně 25.5.2020


07.05.2020

Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Nedoporučujeme účast žáků, kteří jsou v rizikové skupině!

Přihlášku předávají rodiče mailem (reditelna@zskncl.cz) nebo osobně v úředních dnech (po a st 8-10) do 18.5.

Čestné prohlášení odevzdají děti při vstupu do školy v pondělí 25.5.2020. Na čestném prohlášení musí být datum 25.5. a musí být podepsané, nesmí to být kopie.

 

Provozní podmínky školy dle dokumentu MŠMT z 30.4.2020 (ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020)

1) příchod ke škole a pohyb před školou

- minimalizovat velké shromažďování osob před školou, žáci se budou shromažďovat ve skupinách, jak budou ve třídě,

- nutnost dodržovat odstupy 2 metry, platí povinnost zakrytí úst a nosu,

- pověřený pedagogický pracovník si žáky vyzvedává před školou, 

- jednotlivé ročníky budou mít předem určené časy shromažďování a nástupu do školy (žádáme o dodržování stanovených časů).

 

2) vstup do budovy školy

- povinnost zákonného zástupce odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – konkrétní podobu formuláře MŠMT ke stažení na webových stránkách školy http://zskncl.techtailors.cz/formulare. V opačném případě nebude umožněn žákovi vstup do školy.

- do školy bude umožněn vstup pouze žákům bez jakýchkoli příznaků onemocnění,

- je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,

- všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,

- každý žák bude mít minimálně 2 roušky na den a sáček na jejich uložení,

- ke kontaktu mezi skupinami nebude docházet,

- žáci se budou v budově pohybovat pouze ve vymezených prostorách,

- žák bude povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

3) ve třídě

- ke vzdělávání ve škole bude žák přihlášen nejpozději 18.5.2020 na mailovou adresu reditelna@zskncl.cz formou přihlášky (ke stažení na stránkách školy http://zskncl.techtailors.cz/formulare), pozdější přihlášení žáků do skupin není možné

- složení žáků se stanoví předem a je neměnné, je zcela v kompetenci ředitele školy

- maximální počet žáků ve skupině je 15 (jeden žák v lavici),

- skupiny mohou být tvořeny z různých tříd a ročníků,

-  v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru), žáci se vždy řídí pokyny pedagogického pracovníka,

- žáci, kteří budou vykazovat jakékoli známky onemocnění v průběhu pobytu ve škole, budou izolováni a bude kontaktován zákonný zástupce a hygienická stanice.

 

4) školní stravování

- školní stravování - studené obědové balíčky při zajištění podmínek dle pokynů MŠMT

- po dohodě vedení školy s rodiči si mohou žáci přinést vlastní stravu

 

Vzhledem k tomu, že nedokážeme zajistit, aby se v jídelně potkávali žáci z různých skupin žáků a nedokážeme zajistit rozestupy jednotlivých skupin, zvažujeme dle zájmu žáků přípravu studených obědových balíčků nebo vlastní přinesenou stravu žáků po dohodě vedení školy s rodiči.

 

5) Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

- cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku,

- vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci,

- v dopolední části mohou vzdělávací aktivity zajišťovat i vychovatelky a asistentky pedagoga, třídní učitel se dále věnuje převážně vzdělávání na dálku,

- cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků,

- ranní družina není poskytována,

- žáci v odpolední části vzdělávání zachovávají stejné skupiny jako v dopolední části,

- výuka Tv není možná,

- začátek a konec vzdělávacích aktivit určuje ředitel školy, konec aktivit bude v 16 hodin (dítě je možné vyzvednout v dřívější době),

- školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.

 

Poznámka: 

Bude-li zájem o dopolední aktivity přesahovat organizační a personální možnosti školy, bude rozhodnuto o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců a podle následujících kritérií:

 

  • do dopoledního bloku aktivit budou žáci přijímáni postupně od nejnižšího ročníku až do naplnění možných kapacit pro 15členné skupiny, v rámci ročníku rozhoduje věk od nejmladšího
  • do odpoledního bloku aktivit budou přijímáni žáci od 1. do 3. ročníku

 

Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na stránkách školy (www.zskncl.cz).

 

                                                                                                                     Mgr. Lenka Rosensteinová                            

                                                                                                                       ředitelka základní školy

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků